Commissie antwoord van Staatssecretaris de Moor

Publicatiedatum

Tags

Oekraine

Auteur

Nicole de Moor

Deel dit artikel

Geachte Collega’s,

Zoals u allen weet is de situatie momenteel zeer ernstig. Zowel in de maand september als de maand oktober dienden meer dan 4.000 personen een verzoek om internationale bescherming in. Dit in een context waarbij het opvangnetwerk van Fedasil reeds jaren onder zware druk staat en er 60.000 personen uit Oekraïne Tijdelijke Bescherming hebben aangevraagd in ons land.

Anders dan in 2015 gaat het niet om een piek in de statistieken, maar om een aangehouden stijging van de instroom.

De voorbije maanden werden heel wat maatregelen genomen die de druk op het asiel- en opvangsysteem moeten verlichten. Verschillende collega’s hebben hier vragen over gesteld waar ik zo volledig mogelijk op zal proberen antwoorden.

Zoals ik dus eerder aangaf dienen zeer veel personen momenteel een verzoek om internationale bescherming in. Het is dan ook niet op elke dag mogelijk om iedereen te registreren. Zo stonden maandag bijna 500 mensen aan de deur. We slagen er echter in om steeds binnen een aantal dagen het verzoek om internationale bescherming te registreren.

Om die reden wordt er voor de beschikbare plaatsen voorrang gegeven aan gezinnen, alleenstaande vrouwen en niet-begeleide minderjarigen. Concreet wordt er prioriteit gegeven op basis van de gezinssamenstelling van de verzoekers. Daarnaast kan er, wanneer er wordt vastgesteld dat een verzoeker ernstig ziek is of een ernstige beperking heeft, toch een opvangplaats verschaft worden.

Personen van wie het verzoek geregistreerd wordt, maar voor wie er geen opvangplaats is, krijgen mondeling de toelichting dat er geen opvangplaats beschikbaar is. Er wordt ook een schriftelijk document meegegeven waarop vermeld staat dat de persoon zich kan inschrijven op een wachtlijst.

Comme vous le savez, de nombreux demandeurs s'adressent au tribunal du travail pour faire valoir leur droit à l’accueil. Ainsi, Fedasil a déjà été condamné 4.450 fois (presque quatre mille cinq cent fois) sur requête unilatérale par le tribunal du travail. Aucune astreinte n'a été payée jusqu'à aujourd'hui. Fedasil s'efforce d'accueillir au mieux les personnes pour lesquelles il existe une condamnation.  2 041 personnes ont déjà été accueillies de cette manière. Aujourd'hui, 2 300 d'entre eux sont encore sur la liste d'attente.

Il y a trop peu de places disponibles aujourd'hui pour le exécuter ces décisions immédiatement. C'est pourquoi certains demandeurs s'adressent à la Cour européenne des droits de l'homme. Cette Cour a pris une mesure temporaire dans une affaire individuelle à la fin du mois d'octobre. Fedasil invitera ce demandeur dès que possible pour lui attribuer une place d'accueil.

Ik wil nog eens benadrukken dat het geen politieke beslissing is om deze veroordelingen niet uit te voeren. Fedasil bevindt zich echter in de operationele onmogelijkheid om gevolg te geven aan deze beslissingen.

Il est vrai que dans une dizaine de dossiers, certains tribunaux ont ordonné à Fedasil de supprimer le code 207. Cela signifie alors que la personne concernée peut se tourner vers le CPAS. Fedasil fait appel dans ces cas (stratégiquement, c'est-à-dire pas dans tous), mais ces décisions sont exécutoires par provision et l'appel n'est pas suspensif. Le code 207 sera donc supprimé dans ce cas. D'après mes informations, aucun RIS n'a encore été versé par les CPAS J'ai demandé au CGRA de donner la priorité au traitement de ces dossiers afin d'éviter que ces personnes font appel à une aide financière. 

Laat me om te vervolgen even ingaan op wat er de voorbije periode reeds gebeurd is. Het is belangrijk aan te geven dat het opvangnetwerk met 32.000 plaatsen een historisch hoge capaciteit bereikt heeft. Vanuit de regering werden hier steeds de nodige kredieten voor voorzien. De creatie van al deze plaatsen heeft de voorbije periode enorm veel gevraagd van alle betrokken actoren en het is dankzij de medewerkers van Fedasil, het Rode Kruis en andere partners dat deze opvang dag in dag uit kan aangeboden worden aan meer dan 30.000 personen. Dit met inbegrip van sociale begeleiding, het organiseren van dagbesteding, het toeleiden naar opleiding en het bieden van omkadering op verschillende andere vlakken.

Plus précisément, en ce qui concerne le centre de Bassenge et de Spa, un planning mensuel d'activités régulier est proposé. Des activités liées à l'activation professionnelle et la scolarisation des enfants sont bien évidemment présentes comme par exemple une école de devoirs, des cours de français ainsi que des aides à la recherche d'un emploi. Des activités favorisant le bien-être des résidents sont également prévues : activités sportives, ainsi que des animations. Enfin, les centres ont également développé des partenariats pour l'activation socio-professionnelle.

Ook jullie vragen over het hoe en waarom van bepaalde concrete sites maken duidelijk dat het aanhouden van deze capaciteit en creëren van bijkomende niet zonder moeite is.

Om ervoor te zorgen dat kwetsbare asielzoekers niet langer op straat zouden moeten slapen, heeft de regering beslist om personeel van andere overheidsdiensten vrij te maken om in de centra bij Fedasil te werken en om onder coördinatie van het crisiscentrum humanitaire noodopvang te voorzien voor 1.500 mensen. In eerste instantie zou dit gebeuren in Jabbeke en Glons.

Pour répondre aux besoins les plus aigus et accueillir les plus vulnérables à court terme, le centre de crise a également été impliqué. Ils coordonnent le démarrage d'une capacité d'hébergement d'urgence supplémentaire à Jabbeke, à Glons, qui sera créée en coopération avec la Défense, la Protection civile, la Régie des Bâtiments, la Santé publique et Fedasil. 

De sites werden voorgedragen door het crisiscentrum na een analyse van beschikbaar overheidspatrimonium en de lokale besturen werden op de hoogte gebracht voorafgaand de bespreking op de kern. Idealiter hadden we meer tijd gehad om dit met de lokale besturen te bespreken, zoals dit is op andere locaties, maar voor deze noodopvangcapaciteit was deze ruimte er niet. De situatie is urgent en het gaat inderdaad snel. Ik ga echter blijvend in dialoog met de lokale besturen en zo heb ik ook met de burgemeester van Jabbeke een goede werkwijze kunnen uitwerken.

De verschillende betrokken diensten bekijken momenteel hoe de creatie van noodopvangcapaciteit op deze sites zo snel als mogelijk gerealiseerd kan worden. Hiervoor zullen verschillende werken moeten plaatsvinden.

Een dialoog met de lokale besturen voor het openen, behouden of opschalen van opvangcapaciteit is cruciaal en ik zal dan ook alles blijven doen om deze dialoog steeds open te houden. We zien echter helaas dat heel wat burgemeesters grijpen naar andere manieren om de opvang in hun gemeente te beperken of te verhinderen. Het overleg in Jabbeke toont dat dialoog werkt en dat we best allemaal aan hetzelfde zeel trekken.

A mon grand regret, la Bourgmestre de Glons, par exemple, a pris la semaine dernière un arrêté policier limitant la capacité du centre d'accueil, empêchant la capacité d'accueil d'urgence prévue à 675 places. Tant l'État belge que Fedasil ont fait appel contre cette décision devant le Conseil d'État en extrême urgence. Les autorités locaux de Spa et de Mouscron ont également pris une décision similaire.

De annulatieberoepen tegen de burgemeesterbesluiten van Spa en Moeskroen zijn nog hangende voor de Raad van State.

Door de gemeente van Molenbeek werden ook verschillende juridische procedures opgestart.  Hier ging het evenwel om een urbanistieke kwestie, waarvoor Fedasil nu een uitzonderingsaanvraag zal indienen bij het Brussels Gewest. Het gebouw, dat vroeger een woonzorgcentrum was, kan voor de burgemeester geen residentiële meer bestemming hebben, wat opmerkelijk is gezien de vorige functie van het gebouw en gezien het feit dat het voor de burgemeester geen probleem was voor de opvang van Oekraïners.

Ce n'est que dans le cas de Spa que le gouvernement local a saisi la justice pour faire appliquer la décision par une astreinte. Jusqu'à aujourd'hui, aucune austreinte n'a été payée dans ce dossier.

We moeten echter nog blijvend plaatsen creëren en doen dit dag in dag uit. Zo worden er momenteel centra opgestart in Sint-Laureins, Theux, Bredene, Verviers, Büllingen en Genappe. Het precieze aantal benodigde opvangplaatsen is afhankelijk van de evoluties de komende periode.

Wat jullie vragen over de concrete opvangsites betreft:

Wat betreft Berlaar, zijn hier momenteel 400 plaatsen in gebruik en zullen vanaf volgende week de 350 overige plaatsen in gebruik genomen worden.

Quant à Spa, la capacité y est actuellement de 415 places, à Jalhay la capacité est de 270 places et à Theux elle sera de 250 places. Je suis consciente qu'il s'agit d'un nombre élevé de places pour trois communes voisines, mais c'est également le cas ailleurs dans le pays. Nous essayons de répartir géographiquement autant que possible les centres collectifs dispersés dans plus de 90 communes aujourd'hui, mais parfois la réalité est que certains bâtiments disponibles sont plus proches les uns des autres. En ce qui concerne les coûts supplémentaires, les communes disposant d'un centre collectif bénéficient d'une allocation par place disponible. Il existe un mécanisme de soutien à la police locale, mais pour des questions plus précises à ce sujet, je me réfère à la ministre compétente.

We blijven zoals ik al zie zelf plaatsen creëren. Zo opent Fedasil naast de humanitaire noodopvang van het crisiscentrum ook zelf 979 plaatsen deze maand en 506 plaatsen volgende maand.

En ce qui concerne Ariane: 

Au début de la crise en Ukraine, le centre d'urgence Ariane a été mis en place comme un centre de transit temporaire où les personnes temporairement déplacées pouvaient séjourner pour quelques nuits tout au plus en attendant un logement approprié dans les régions. Le centre est géré par la Rode Kruis dans le cadre d'une convention avec Fedasil. La Région et la commune sont également des partenaires importants dans cette histoire. 

En raison de l'afflux massif de personnes déplacées temporairement - aujourd'hui, plus de 60 000 Ukrainiens ont obtenu une protection temporaire - et du manque de places d'accueil disponibles dans les Régions, nous constatons que certaines personnes restent au centre beaucoup plus longtemps que prévu. En collaboration avec les régions compétentes, nous essayons de trouver des solutions pour ces personnes temporairement déplacées aussi rapidement que possible. C'est principalement la Région wallonne qui rattrape aujourd'hui son retard pour respecter ses engagements en offrant des places disponibles à ces personnes déplacées temporairement. Cependant, faute d'une offre suffisante, leur séjour dans Ariane a longtemps été plus long que souhaité. Plusieurs initiatives ont donc déjà été prises pour améliorer l'habitabilité du centre. 

Aujourd'hui, il y a 293 personnes déplacées qui séjournent à Ariane. En outre, une partie du centre est également utilisée pour accueillir les demandeurs de protection internationale les plus vulnérables. 

En ce qui concerne le futur emplacement du centre d'arrivée, je peux vous indiquer que, ensemble avec la Régie des bâtiments publics, nous étudions la meilleure façon de le concevoir. Le site de Schaerbeek a été proposé à cette fin, et j'ai déjà entamé des discussions à ce sujet avec la bourgmestre. Pour toute autre question, veuillez vous adresser au secrétaire d'État compétent pour la Régie des bâtiments. Pour moi, il est clair qu'un nouveau site, où tous les services peuvent travailler de manière intégrée, doit voir le jour prochainement. Le Petit Château ne convient pas comme centre d’arrivée.

Wat betreft het Dublincentrum in Zaventem kan ik aangeven dat sinds de opstart eind augustus hier reeds 352 personen aan werden toegewezen, waarvan 215 personen het centrum reeds verlaten hebben.

Wat betreft LOI-plaatsen kan ik meegeven dat deze voor mij een essentieel onderdeel uitmaken van het opvangnetwerk. Individuele opvangplaatsen zijn belangrijk om kwetsbaren, personen met een hoge beschermingsgraad en erkenden te kunnen opvangen. Omdat het aantal LOI-plaatsen al enige tijd aan het dalen was, werd een bijkomende oproep gedaan tot de creatie van LOI-plaatsen en werd een ondersteuning aangeboden voor de kosten die aan deze opstart gelinkt zijn. Er zijn momenteel een 100-tal plaatsen aangeboden, waarvan reeds 48 plaatsen geopend zijn.

Een verplichting voor de lokale besturen om LOI plaatsen te openen overweeg ik niet omdat ik het noodsignaal van lokale besturen niet wil negeren. Zij staan in de huidige periode ook onder enorme druk. Zo hebben zij een essentiële rol vervuld in het huisvesten van de 60.000 personen uit Oekraïne die tijdelijke bescherming ontvingen, worden ze geconfronteerd met een toenemend aantal aanvragen tot tegemoetkoming wegens de energiecrisis en vinden vele lokale besturen onvoldoende personeel om dit allemaal te bolwerken. Als ik morgen een verplichting afkondig, dan weet ik dat sommige gemeenten met de beste wil van de wereld dit niet zullen kunnen uitvoeren. Daarom vind ik het beter gepast om de inschatting over hun mogelijkheden aan elk lokaal bestuur zelf te laten en hen vooral op te roepen mee verantwoordelijkheid op te nemen. Ook al zijn het vaak maar enkele plaatsen die lokale besturen kunnen creëren, maken ze gezamenlijk een groot verschil. LOI’s zijn bovendien geen crisismechanisme. LOI’s hebben stabiliteit nodig. Een LOI open je niet op 1, 2, 3, terwijl we nu wel snel plaatsen nodig hebben.

Om Fedasil en de structurele partners verder te ondersteunen in het creëren van opvangplaatsen, worden er ook partnerschappen aangegaan met andere actoren.

Zo worden momenteel reeds een goede 1.000 plaatsen beheerd door private partners. We zullen deze plaatsen aanhouden en hebben daarnaast midden oktober een nieuwe openbare aanbesteding uitgeschreven. Dit traject moet ons de mogelijkheid bieden om in het voorjaar volgend jaar over nog bijkomende opvangplaatsen te kunnen beschikken.

Étant donné que la crise d'accueil actuelle a un impact particulièrement important sur la Région de Bruxelles, un examen conjoint a eu lieu sur la manière de relever ces défis. Ainsi, la Région bruxelloise fournira également des places supplémentaires. Une convention de coopération a été conclue, prévoyant la mise à disposition de 1 200 places en hébergement humanitaire d'urgence pendant les mois d'hiver.

En ce qui concerne les places tampon, je peux vous informer qu'il a déjà été décidé le 16 juillet 2021 de prévoir 5 400 places tampon. Et, chers collègues, ces places sont là, mais elles sont toutes utilisées.  Nous ne pourrons créer une capacité tampon que si nous gardons des places en réserve en cas de diminution future du taux d'occupation et si nous ne les fermons pas complètement.

Comme annoncé précédemment, nous devons nous engager non seulement à créer des capacités supplémentaires, mais aussi à utiliser au maximum les capacités disponibles. Compte tenu du manque de personnel, ce n'est pas toujours possible. C'est pourquoi je me suis également adressé au gouvernement pour demander de mettre en œuvre différentes solutions pour remédier à cette pénurie de personnel.

Ainsi, une campagne pour les forces fédérales spéciales a été lancée en collaboration avec la Ministre De Sutter. Ainsi, nous recherchons 200 fonctionnaires pour aider temporairement dans les différents centres où il y a un manque de personnel. Du personnel administratif aux superviseurs sociaux en passant par le soutien médical, toutes les mains sont plus que bienvenues. Aujourd'hui, nous avons reçu 150 demandes. La solidarité au sein du corps fédéral est donc considérable et ne fera que s'accroître. Plusieurs candidatures sont dans la dernière ligne droite pour être déployées. Nous notons qu'il n'est pas toujours évident de faire correspondre les candidats, s'ils ne sont pas disponibles pour travailler dans des centres éloignés ou dans des équipes du soir. 

En outre, dès la semaine prochaine, des intérimaires pourront commencer à travailler dans les centres pour alléger la charge de travail dès que possible et maximiser le nombre de places disponibles. Bien entendu, cela ne signifie pas que nous n'investissons plus dans le recrutement durable. Nous faisons un maximum d'efforts dans les différents canaux pour faire venir du personnel à Fedasil.

Collega’s, ik denk dat ik jullie met dit overzicht over de creatie van opvang voldoende heb aangetoond dat ik samen met mijn diensten alles in het werk stel om bijkomende opvang te creëren, hoe moeilijk dat ook is. Wie nu nog beweert dat ik talm is van slechte wil. Mijn kabinet en ik werken dag en nacht aan oplossingen en ik pik het niet langer dat het tegendeel wordt beweerd. Alleen zijn die oplossingen in de werkelijkheid minder evident dan velen laten uitschijnen.

Daarnaast, dat heb ik ook al herhaald, gaan we het niet redden met opvang alleen. We zullen dan ook niet alleen moeten inzetten op bijkomende capaciteit creëren, maar we moeten ook kijken naar de instroom. Deze is momenteel enorm hoog en disproportioneel hoog als we dit vergelijken met andere lidstaten. Dit klaag ik al langer aan op Europees niveau.

Ook de Premier heeft migratie aangekaart op een overleg dat hij had in de marge van de Europese Raad met de eerste ministers van Nederland, Denemarken en Zweden. Dit vond plaats in nauwe coördinatie met mijn kabinet. Net zoals wij stellen deze lidstaten vast dat de asiel- en migratiesituatie in de EU zeer ernstig is. Ik heb regelmatig contact met mijn ambtsgenoten in de Raad Binnenlandse zaken, waar we instroom en terugkeer bespreken. In het bijzonder met mijn Nederlandse collega zijn er veel uitwisselingen. Mijn positie is dat de Unie op dit ogenblik onvoldoende weerbaar is om met migratie-uitdagingen die zich stellen om te gaan. Deze weerbaarheid vraagt een duurzame hervorming van het systeem dat we vandaag kennen. Het goede nieuws is dat de voorstellen die dit mogelijk zouden maken op tafel liggen, in de vorm van het Pact. De uitdaging is om de Lidstaten hiervoor op één lijn te krijgen. De aandacht voor migratie op het hoogste niveau kan daar zeker bij helpen.

We kunnen vaststellen dat er nog steeds heel wat personen asiel aanvragen in België die hier eigenlijk niet voor in aanmerking komen. Het is daarom belangrijk om personen goed te informeren: over het correct gebruik van de asielprocedure, over het Dublinsysteem maar ook in landen van herkomst waarvoor de kans op internationale bescherming erg laag ligt om zo irreguliere migratie tegen te gaan.

In de strijd tegen secundaire migratie lopen vandaag Facebookcampagnes in andere EU-landen gericht op personen uit Eritrea, Afghanistan en Burundi. Via de Belgische ambassade in Burundi trachten we ook personen te informeren over de Europese regelgeving rond secundaire stromen. Het is natuurlijk niet evident om zo’n campagnes te evalueren, gezien er veel factoren zijn die migratiebewegingen op gang brengen of afremmen. In elk geval stellen we wel vast dat we veel personen bereiken met deze campagnes.

Voor Albanië loopt er al, samen met Nederland, een campagne sinds 2021 via verschillende kanalen. Er is ook recent een preventiecampagne in Vietnam van start gegaan en een preventiecampagne in Nigeria ter ontrading van irreguliere migratie wordt gefinaliseerd. Guinée staat ook nog op de planning voor een campagne in 2023.

Recent bracht ik ook een bezoek aan Georgië in het kader van preventie, volgende week zal ik ook in Congo een preventieboodschap brengen. In totaal vonden er in 2022  reeds twaalf preventiemissies plaats.

In het verleden deelden we ook al flyers uit aan het Klein Kasteeltje, gericht op personen uit Moldavië en hebben we gerichte campagnes gevoerd voor personen uit Brazilië en El Salvador.

We proberen zo veel als mogelijk ook met de diaspora van de doelgroep te werken, omdat zo informatie het best verspreid wordt. Zo gaf de DVZ  infosessies aan Brazilianen, Filippijnen en Surinamers. Via de diaspora hebben we ook personen afkomstig uit China geïnformeerd over het verkeerd gebruik van de asielprocedure.

Niet alleen met ontrading, maar ook met diplomatieke druk proberen we de instroom in te perken. Dat werpt ook vruchten af: na aangehouden druk, zowel bilateraal als in EU verband, heeft Servië de visumvrijstelling voor Burundezen geschrapt. Dat zal een snelle impact hebben op het aantal Burundezen dat asiel aanvraagt in ons land.

Naast het verlagen van de instroom zetten we ook sterk in op het verhogen van de uitstroom uit het opvangnetwerk. Dit doen we in de eerste plaats door meer beslissingen te nemen bij asieldossiers. De werkvoorraad bij het CGVS bedraagt momenteel 17.001 dossiers en dit dienen we aldus snel en drastisch te kunnen verminderen.

Dans ce contexte, le CGRA dispose d'un plan d'action spécial pour augmenter encore la production. Par exemple, le nombre de décisions par gestionnaire de dossier devrait encore augmenter et des actions spécifiques sont prises à cet effet dans chaque section. Des objectifs sont fixés, des scripts adaptés sont développés pour aider les agents de protection à accélérer le traitement. Cela implique également un renforcement supplémentaire du personnel. 

Actuellement, de nouveaux membres du personnel sont déjà recrutés. L'embauche de nouveaux employés n'est pas non plus évidente pour les autorités chargées de l'asile, étant donné la tension actuelle sur le marché du travail. En conséquence, le renforcement est plus lent que prévu. En collaboration avec la Ministre de la Fonction publique, des mesures sont examinées pour permettre un renforcement supplémentaire dans les meilleurs délais. Pour un aperçu numérique du recrutement, j'invite M. Rigot à soumettre une question écrite.

Naast het verhogen van het aantal beslissingen van de asielinstanties wordt ook ingezet op een uitstroom van bewoners met een stabiele tewerkstelling.

Dit beleid vindt zijn juridische grondslag in de Opvangwet en het huidige KB Cumul. De code 207 van bewoners met een stabiele tewerkstelling zal opgeheven worden, zodat de betrokken personen niet langer aanspraak kunnen maken op steun van Fedasil. Bewoners met een duurzame tewerkstelling, dus een vast contract van meer dan 6 maanden of onbepaalde duur die meer verdienen dan het leefloon, zullen verplicht het opvangnetwerk moeten verlaten.

En outre, les personnes qui ont travaillé suffisamment mais qui ne répondent pas aux critères peuvent également faire volontairement un pas vers l'indépendance. Naturellement, un délai de départ raisonnable d'un mois est offert à ceux qui doivent quitter le centre d'accueil. Dans certains cas, il peut être dérogé à cette règle par extrême nécessité, lorsqu'aucune solution n'est disponible. Les centres d'accueil aideront au mieux les personnes dans leur recherche d'un logement. Nous prévoyons également, en coopération avec mes collègues ministres, que l'hébergement de ces personnes chez elles, par exemple par leur famille ou leurs amis, n'aura pas d'impact sur leurs propres droits, comme nous l'avons prévu pour les réfugiés ukrainiens. 

Een opzegvergoeding van iemand met een negatieve asielbeslissing zal echter nooit door de Staat ten laste genomen worden, maar dient gedragen te worden door de betrokkene zelf. Doordat we ons richten op deze doelgroep, zullen zij zich niet richten tot het OCMW.

Tegelijk werken we aan een herziening van het zogenaamde KB Cumul. Dit KB voorziet in de verplichting tot het betalen van bijdragen aan de opvang als de bewoner tewerkgesteld is. We stellen vandaag vast dat deze bijdragen veel te hoog zijn en dat Fedasil geen afdoende mogelijkheid heeft om te controleren of iemand werkt en dus die bijdragen te innen. Het is de bedoeling om vanaf begin volgend jaar een faire bijdrage te vragen met een effectieve en efficiënte controle.

Ik blijf werken aan een activeringsbeleid waar we inzetten op het activeren van asielzoekers en het valoriseren van hun kennis en vaardigheden. De maatregel die we nu nemen vindt zijn oorsprong in de huidige opvangcrisis, maar was reeds voorzien in de regelgeving. Iemand die voldoende werkt, kan ook voor zijn eigen noden instaan en moet niet opgevangen worden bij de overheid. Ik zie niet hoe dit personen richting het informele circuit zou duwen. Uiteraard moeten we blijven inzetten op het correct informeren van asielzoekers over de arbeidsregelgeving en de rechten en plichten die hierbij horen. Hiervoor worden bijkomende initiatieven genomen.

Daarnaast blijven we werken aan andere bijkomende maatregelen die ervoor kunnen zorgen dat er meer ruimte vrijkomt in het opvangnetwerk. Zo heb ik ook een wetsontwerp aan de regering voorgelegd dat het recht op materiële hulp beperkt tot aan het moment van de definitieve asielbeslissing, en niet langer tot aan het bevel om het grondgebied te verlaten, zodat de opvang wordt voorbehouden voor verzoekers om internationale bescherming, en het opstarten van parallelle verblijfsprocedures geen reden meer kan zijn om langer dan nodig in de opvang te blijven.

Collega’s, ja, we zitten in een bijzonder moeilijke context die niemand wenst. Maar neen, het is niet met slogans dat we dit gaan oplossen. Ik blijf dus verder werken aan de creatie van bijkomende opvang, maar ook het beperken van de instroom en het verhogen van de uitstroom. En ik reik iedereen binnen de regering de hand om daar samen met mij werk van te maken.

Blijf op de hoogte

Ook in het gemeenschappelijk visumbeleid hebben we een sterker Europa nodig.

"Het migratiebeleid is niet af. Het is tijd om de focus te leggen op maatregelen die het Europees Asiel- en Migratiepact beter zullen doen werken. Ook in het gemeenschappelijk visumbeleid hebben we een sterker Europa nodig." Dat verklaarde staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Nicole de Moor, na afloop van de Raad voor Europese ministers bevoegd voor migratie in Luxemburg.

Verlenging tijdelijke bescherming Oekraïners tot maart 2026

De tijdelijke bescherming voor Oekraïners wordt voor een jaar verlengd. Dat bevestigde staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Nicole de Moor, na afloop van de Raad voor Europese ministers bevoegd voor migratie in Luxemburg. De Europese Commissie lanceerde het voorstel om de tijdelijke bescherming te verlengen en de Raad, de ministers van de EU-lidstaten, gingen hier vandaag mee akkoord. Deze loopt nu tot maart 2026.

Terugkeer naar Marokko verdubbeld, dit jaar al 119 personen gedwongen teruggestuurd

In de eerste vijf maanden van dit jaar werden 119 Marokkanen in onwettig verblijf gedwongen teruggestuurd. Dat is meer dan het dubbelde van dezelfde periode vorig jaar, toen 55 personen werden teruggestuurd. De vernieuwde samenwerking met Marokko werpt zijn vruchten af. Dankzij het aanklampend terugkeerbeleid, beschikt ook ons land over extra capaciteit voor terugkeer.