Asielstatistieken 2022 - naar een versterkte ketensamenwerking voor de toekomst

Publicatiedatum

Auteur

Nicole de Moor

Deel dit artikel

“Zonder structurele hervormingen is ons systeem niet bestand tegen een grote toestroom van mensen die bescherming zoeken. Ook niet in het komende jaar. We moeten niet meteen een trendbreuk verwachten. De asieldruk op Europa zal door internationale conflicten hoog blijven.” Dat heeft Staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor verklaard bij de voorstelling van de asielstatistieken van het afgelopen jaar.

De Moor pleit er dan ook voor om zo snel als mogelijk een eerste pakket aan hervormingen op wetgevend vlak door te voeren om tot een meer gecontroleerd migratiebeleid te komen.

Dat pakket omvat volgende maatregelen:

  • Wijziging regels inzake gezinshereniging
  • Wettelijke verankering van een aanklampend terugkeerbeleid waar men moet aan meewerken
  • Einde aan recht op opvang bij betekening negatieve asielaanvraag en niet meer bij betekening van het bevel om het grondgebied te verlaten
  • Statuut voor staatlozen om een einde te maken aan de onmenselijke onzekerheid die personen ondervinden die niet meer terug naar een land kunnen

De drie asieldiensten, het Commissariaat Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS), de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) en Fedasil gaven een toelichting bij de statistieken. 

In 2022 kwamen dienden er 36.871 mensen een verzoek tot internationale bescherming in. Oktober bleek een absolute topmaand, met 4224 aanvragen. In heel het jaar 2022 zakte het aantal aanvragen maandelijks nooit onder de 2000 aanvragen.

Daarnaast vroegen 63.356 mensen tijdelijke bescherming aan. Zij zijn op de vlucht voor de oorlog in Oekraïne. Dat maakt dat 100.227 mensen bescherming zochten in ons land.DVZ lichtte toe dat er vorig jaar 14.537 personen die internationale bescherming zochten in ons land, al elders een registratie hadden in de EU-zone. In het vakjargon heet dit een Eurodac-hit. Dit ondergraaft het Europees asielsysteem waarbij bepaalde lidstaten onder disproportionele asieldruk komen te staan. Lidstaten moeten om deze reden blijven pleiten om de Dublin-regels toe te passen zolang er geen groot Europees Migratiepact is goedgekeurd met een verplichte solidariteit.

Fedasil heeft vandaag om en bij de 34.000 plaatsen in het opvangnetwerk. Eind 2020 zaten zijn aan 33.505 structurele plaatsen, waar de noodopvangsites niet zijn bijgerekend. Ook de komende maanden zal het agentschap dat in staat voor de opvang van asielzoekers opvangplaatsen blijven openen. Zij blijven zich inspannen om opvang te voorzien. Alleen zijn alle partners en organisaties overbevraagd om deze ook effectief uit te baten. In 2022 heeft Fedasil 804 personeelsleden aangeworven om opvang te kunnen openen.

Blijf op de hoogte

België zal gewelddadige Israëlische kolonisten toegang tot het grondgebied weigeren

Net zoals leden van Hamas die op de terreurlijst van de EU staan niet binnen mogen in ons land zal België ook gewelddadige Israëlische kolonisten de toegang weigeren. Dat werd vandaag beslist op vraag van de kern.

 

Nieuwe elektronische kids-ID voor niet-Belgische kinderen zorgt voor betere bescherming

Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor stelde vandaag in Merelbeke de elektronische kids-ID voor niet-Belgische kinderen voor. Die vervangt vanaf 15 januari de kartonnen kids-ID die tot nog toe bestond. De elektronische kids-ID maakt identiteitsfraude veel moeilijker en kan gelinkt worden aan informatie over ouderlijk gezag.

Sterke daling in 2023 niet-begeleide minderjarigen

In 2023 is het aantal niet-begeleide minderjarigen dat in België toekomt en asiel aanvraagt sterk gedaald. Daar waar we in 2022 een piek vast konden stellen van 6434 personen die verklaarden minderjarig te zijn en zonder ouders of familie in België blijkt dat in de 3 eerste kwartalen van 2023 sterk teruggevallen. Tot en met september verklaarden 3217 personen minderjarig te zijn. Het overgrote deel verklaart tussen de 11 en 17 jaar te zijn. Dat verklaarde staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, tijdens het debat over de beleidsnota asiel en migratie.