Nieuw wetboek gecontroleerde migratie

Publicatiedatum

Auteur

Nicole de Moor

Deel dit artikel

Staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, stelde vandaag het nieuwe wetboek gecontroleerde migratie voor. Dit geflankeerd door alle bevoegde asiel- en migratiediensten.

 

Na 3 decennia spreken over een nieuw wetboek legt Staatssecretaris de Moor een tekst op tafel. Dat wetboek bestaat uit 16 delen en vloeit voort uit 19 krachtlijnen met basisprincipes die bepaald zijn door de ministerraad op 4 februari 2022.

De politieke fundamenten die toen gelegd zijn waren de basis voor het verder werken op een tekst die gefinaliseerd is.

De Moor: “Minder procedures, nultolerantie voor misbruik, minder werklast en meer rechtszekerheid dat is wat we met dit nieuwe wetboek gecontroleerde migratie willen bereiken. De oude vreemdelingenwet dateert uit 1980. Vandaag moet je next level expert zijn om die oude wet te begrijpen. Je hebt ook geen boekhouder nodig om een normale belastingaangifte in te vullen, je zou ook geen advocaat nodig moeten hebben om een gezinshereniging aan te vragen.”

De brochure in bijlage biedt een overzicht per deel wat er verandert en talrijke voorbeelden uit de praktijk hoe de migratieprocedures en terugkeerprocedures worden aangepast:

Enkele voorbeelden

  • Onnodig loketbezoek bij de gemeenten schaffen we af. Alleen al in Antwerpen schrijven jaarlijks zo’n 14.560 EU-burgers zich in. Een Duitser die hier wil komen werken moet nu  twee keer passeren bij de stadsdiensten omdat hij eerst een bewijs van inschrijving bij de stad nodig heeft vooraleer werk te kunnen zoeken via een interimkantoor of een werkgever.  Tel al die uren werk voor loketbezoek maar op. 20 minuten per bezoek. Dat zijn 4853 uren ofwel 647 dagen werk afgeschaft! Tijd bij medewerkers die vrijkomt om andere dingen te doen.
  • Positief is dat er zeer weinig fraude wordt vastgesteld bij EU-burgers wat betreft het onterecht genieten van sociale bijstand. Maar elk mogelijk fraudegeval moeten wij blijven aanpakken. Hoe weinig mensen dat ook doen, het zijn zij die het draagvlak voor migratie onderuit halen. Met de nieuwe wetgeving worden alle EU-burgers die zich in België komen vestigen systematisch gecontroleerd als ze niet meer aan de voorwaarden voldoen. Dit door een onmiddellijke registratie in het rijksregister.
  • De toegang tot de opvang wordt beperkt wanneer ouders opnieuw een asielaanvraag indienen op naam van het kind en wanneer de ouder al een negatieve beslissing heeft gekregen. Gezinnen met kinderen proberen soms herhaaldelijk nog eens asiel aan te vragen op naam van de kinderen als de beide ouders al een in de asielprocedure zijn afgewezen. Daarbij kunnen ook alle mogelijke beroepsprocedures worden ingediend. Dit doen mensen vooral om in de opvang te kunnen blijven. Als het CGVS de situatie grondig heeft onderzocht voor de ouders is het meestal duidelijk dat er geen kans op asiel bestaat voor het hele gezin.
  • Slechts 1 student per garant. Voortaan zal iemand slechts voor  1 student zich garant mogen stellen. Studenten die in België komen studeren moeten aan inkomensvoorwaarden voldoen zodat ze niet op onze sociale zekerheid terugvallen. Daarvoor bestaat de regeling met de garanten, maar al te vaak bieden frauduleuze figuren zich aan om garant te staan voor een student en maken ze misbruik van die mensen, want ze doen dit tegen betaling.  In de praktijk kan de student geen beroep op de garant doen en moet deze gaan werken om in het levensonderhoud te voorzien. Dat is nooit de bedoeling van studiemigratie, studenten moeten zich kunnen focussen op hun studies
  • Politieagenten kunnen zelf de verblijfsstatus vaststellen. Wanneer een agent een persoon controleert en iemand heeft vervallen verblijfspapieren op zak dan moeten zij de Dienst Vreemdelingenzaken contacteren om te weten of deze persoon wettig in ons land verblijft. Die informatie zal voortaan meteen via het rijksregister worden opgevraagd. Zo worden mensen niet onnodig opgesloten en is dat een pak minder werk voor de politie. Zij hebben meteen duidelijkheid op het terrein.

Jaarlijks worden heel wat arbeidsmigranten, studenten, EU-burgers, au-pairs en vluchtelingenmensen tot het grondgebied toegelaten. Velen worden ook de toegang tot het grondgebied geweigerd of krijgen een bevel om het grondgebied te verlaten. Heldere wetgeving en procedures zijn broodnodig om mensen snel een antwoord te bieden.

Drie zaken komen in elk deel van dit wetboek terug:

  1. Sneller zekerheid: met duidelijke en eenvoudige procedures bieden we snel zekerheid aan aanvragers, maar ook aan werkgevers, onderwijsinstellingen of gezinsleden in ons land.
  2. Toegankelijkheid: de wettekst is eenvoudiger en transparanter en daarom toegankelijker voor iedereen, zoals de vreemdeling zelf, gemeentes en werkgevers om zich beter en gemakkelijker te informeren over de procedures en de voorwaarden om in ons land te verblijven.
  3. Strijd tegen misbruik: we sluiten achterpoortjes en halen dubbelzinnigheden en verouderde bepalingen uit de wet. We laten niet toe dat wie geen recht heeft op een verblijf in ons land, zijn verblijf probeert te rekken door het aanspannen van allerlei procedures.

Hervormingen in Europa zijn nodig, die zijn er nu met het Migratiepact, maar ook intern in België moeten we aanpakken wat beter kan. Dit nieuwe wetboek zal zorgen voor meer controle op migratie.

 

Lees hieronder de volledige brochure:

Blijf op de hoogte

Ook in het gemeenschappelijk visumbeleid hebben we een sterker Europa nodig.

"Het migratiebeleid is niet af. Het is tijd om de focus te leggen op maatregelen die het Europees Asiel- en Migratiepact beter zullen doen werken. Ook in het gemeenschappelijk visumbeleid hebben we een sterker Europa nodig." Dat verklaarde staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Nicole de Moor, na afloop van de Raad voor Europese ministers bevoegd voor migratie in Luxemburg.

Verlenging tijdelijke bescherming Oekraïners tot maart 2026

De tijdelijke bescherming voor Oekraïners wordt voor een jaar verlengd. Dat bevestigde staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Nicole de Moor, na afloop van de Raad voor Europese ministers bevoegd voor migratie in Luxemburg. De Europese Commissie lanceerde het voorstel om de tijdelijke bescherming te verlengen en de Raad, de ministers van de EU-lidstaten, gingen hier vandaag mee akkoord. Deze loopt nu tot maart 2026.

Terugkeer naar Marokko verdubbeld, dit jaar al 119 personen gedwongen teruggestuurd

In de eerste vijf maanden van dit jaar werden 119 Marokkanen in onwettig verblijf gedwongen teruggestuurd. Dat is meer dan het dubbelde van dezelfde periode vorig jaar, toen 55 personen werden teruggestuurd. De vernieuwde samenwerking met Marokko werpt zijn vruchten af. Dankzij het aanklampend terugkeerbeleid, beschikt ook ons land over extra capaciteit voor terugkeer.