De Moor: “Geen tijd te verliezen om maatregelen in te voeren.”

Publicatiedatum

Tags

Hervorming

Auteur

Nicole de Moor

Deel dit artikel

De ministerraad keurde de vier wetsontwerpen met hervormingsmaatregelen van staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor goed in eerste lezing. Vorige week bereikte de Kern van de regering al een politiek akkoord over deze voorstellen. Deze worden nu na goedkeuring in eerste lezing overgemaakt aan de Raad van State.

Nicole de Moor: “We hebben geen tijd te verliezen om deze maatregelen in te voeren. Ik zet alles in het werk om deze wetteksten zo snel mogelijk voor te leggen aan het parlement om ze te stemmen. Er moet een gecontroleerd migratiebeleid zijn. Dit pakket is een eerste belangrijke stap in die richting. Opvang voorbehouden voor wie daar recht op heeft en beter werken aan terugkeer voor mensen wiens toekomst niet in ons land ligt.”

Dit pakket aan wetgevende hervormingen bevat verschillende maatregelen voor een gecontroleerd en rechtvaardig migratiemodel.

  • Opvangplaatsen worden voorbehouden voor wie in een lopende asielprocedure zit. Er wordt een einde gesteld aan verlengen van de opvang bij het starten van andere verblijfsprocedures als de asielprocedure negatief werd afgerond.
  • Wie het land moet verlaten zal verplicht moeten meewerken aan terugkeerbegeleiding. En er worden meer escorteurs ingezet om terugkeer te organiseren.
  • Misbruik binnen gezinshereniging wordt tegengegaan. Wie een kind erkent moet er ook echt voor zorgen en dat niet louter erkennen voor papieren.
  • Kwetsbaren worden beschermd, bijvoorbeeld staatlozen, mensen die nergens een nationaliteit hebben, krijgen een oplossing via een wettelijke regeling.

Naast deze structurele hervormingen blijft de Moor werken aan extra opvangplaatsen en worden er maatregelen genomen om meer mensen uit de opvang te laten uitstromen. Daarvoor zijn geen wetgevende initiatieven nodig maar wordt er een strikte opvolging voorzien via een werkgroep. De dossiers van wie reeds langer dan drie jaar in de opvang verblijft krijgen prioritaire behandeling. Een werkgroep zal die doelgroep opvolgen.

Blijf op de hoogte

België zal gewelddadige Israëlische kolonisten toegang tot het grondgebied weigeren

Net zoals leden van Hamas die op de terreurlijst van de EU staan niet binnen mogen in ons land zal België ook gewelddadige Israëlische kolonisten de toegang weigeren. Dat werd vandaag beslist op vraag van de kern.

 

Nieuwe elektronische kids-ID voor niet-Belgische kinderen zorgt voor betere bescherming

Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor stelde vandaag in Merelbeke de elektronische kids-ID voor niet-Belgische kinderen voor. Die vervangt vanaf 15 januari de kartonnen kids-ID die tot nog toe bestond. De elektronische kids-ID maakt identiteitsfraude veel moeilijker en kan gelinkt worden aan informatie over ouderlijk gezag.

Sterke daling in 2023 niet-begeleide minderjarigen

In 2023 is het aantal niet-begeleide minderjarigen dat in België toekomt en asiel aanvraagt sterk gedaald. Daar waar we in 2022 een piek vast konden stellen van 6434 personen die verklaarden minderjarig te zijn en zonder ouders of familie in België blijkt dat in de 3 eerste kwartalen van 2023 sterk teruggevallen. Tot en met september verklaarden 3217 personen minderjarig te zijn. Het overgrote deel verklaart tussen de 11 en 17 jaar te zijn. Dat verklaarde staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, tijdens het debat over de beleidsnota asiel en migratie.