De ministerraad keurde de vier wetsontwerpen met hervormingsmaatregelen van staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor goed in eerste lezing. Vorige week bereikte de Kern van de regering al een politiek akkoord over deze voorstellen. Deze worden nu na goedkeuring in eerste lezing overgemaakt aan de Raad van State.

Nicole de Moor: “We hebben geen tijd te verliezen om deze maatregelen in te voeren. Ik zet alles in het werk om deze wetteksten zo snel mogelijk voor te leggen aan het parlement om ze te stemmen. Er moet een gecontroleerd migratiebeleid zijn. Dit pakket is een eerste belangrijke stap in die richting. Opvang voorbehouden voor wie daar recht op heeft en beter werken aan terugkeer voor mensen wiens toekomst niet in ons land ligt.”

Dit pakket aan wetgevende hervormingen bevat verschillende maatregelen voor een gecontroleerd en rechtvaardig migratiemodel.

  • Opvangplaatsen worden voorbehouden voor wie in een lopende asielprocedure zit. Er wordt een einde gesteld aan verlengen van de opvang bij het starten van andere verblijfsprocedures als de asielprocedure negatief werd afgerond.
  • Wie het land moet verlaten zal verplicht moeten meewerken aan terugkeerbegeleiding. En er worden meer escorteurs ingezet om terugkeer te organiseren.
  • Misbruik binnen gezinshereniging wordt tegengegaan. Wie een kind erkent moet er ook echt voor zorgen en dat niet louter erkennen voor papieren.
  • Kwetsbaren worden beschermd, bijvoorbeeld staatlozen, mensen die nergens een nationaliteit hebben, krijgen een oplossing via een wettelijke regeling.

Naast deze structurele hervormingen blijft de Moor werken aan extra opvangplaatsen en worden er maatregelen genomen om meer mensen uit de opvang te laten uitstromen. Daarvoor zijn geen wetgevende initiatieven nodig maar wordt er een strikte opvolging voorzien via een werkgroep. De dossiers van wie reeds langer dan drie jaar in de opvang verblijft krijgen prioritaire behandeling. Een werkgroep zal die doelgroep opvolgen.