Nicole de Moor zet preventiecampagnes in om secundaire migratie van asielzoekers uit andere lidstaten tegen te gaan

Publicatiedatum

Tags

Europa

Auteur

Nicole de Moor

Deel dit artikel

Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor zet preventiecampagnes in om te vermijden dat asielzoekers die onder de verantwoordelijkheid van andere Europese landen vallen, in ons land nog een asielprocedure zouden opstarten. Die secundaire migratie uit andere Europese lidstaten zorgt voor een bijkomende druk op ons asielsysteem en opvangnetwerk.

Nicole de Moor: “Alle opvangplaatsen die er zijn in België hebben we nodig voor asielzoekers die zich aanmelden in ons land. We doen er alles aan om tegen te gaan dat asielzoekers die onder de verantwoordelijkheid vallen van andere Europese landen, ook nog eens een procedure zouden opstarten in ons land. Sinds augustus beschikken we over een gespecialiseerd Dublincentrum en via preventiecampagnes sensibiliseren we die asielzoekers in andere Europese landen en ontkrachten we misvattingen over de Belgische asielprocedure.”

Preventiecampagnes dienen niet alleen om in herkomstlanden te sensibiliseren over de gevaren van irreguliere migratie of om misvattingen over de asielprocedure tegen te gaan. Ze worden ook gebruikt om tegen te gaan dat asielzoekers die onder de verantwoordelijkheid van andere Europese landen vallen, in ons land een nieuwe asielprocedure zouden opstarten. Vorig jaar was 47 procent van de asielzoekers in ons land reeds geregistreerd in een andere Europese lidstaat. Volgens de Europese Dublinregels zijn die andere landen verantwoordelijk voor de asielprocedure. Dat zij ook nog eens in ons land een procedure opstarten, ondergraaft het Europees asielsysteem en zet het Belgische asielnetwerk extra onder druk.

Om sneller asielzoekers te kunnen overdragen naar de verantwoordelijke lidstaten, richtte staatssecretaris de Moor vorig jaar een Dublincentrum op. Daar wordt een versnelde procedure toegepast. Dit resulteerde in november in 113 overdrachten, daar waar het eerder over gemiddeld 70 overdrachten per maand ging.

In combinatie met dat Dublincentrum zet de staatssecretaris in op preventiecampagnes in andere Europese landen om asielzoekers bewust te maken dat het geen zin heeft om nog een bijkomende procedure op te starten in ons land. Ook worden misvattingen over de Belgische asielprocedure ontkracht (voorbeelden zie hieronder). De campagnes lopen via sociale media en zijn gericht op Afghanen, Burundezen en Eritreeërs, nationaliteiten die veel voorkomen binnen de secundaire migratie. 

Sinds mei 2022 worden ook flyers verdeeld aan Moldavische asielzoekers die reeds in andere Europese lidstaten een verzoek tot internationale bescherming indienden. Die flyers worden verspreid bij aankomst aan het aanmeldcentrum. Moldaviërs maken nauwelijks kans op asiel in ons land. Vorig jaar kreeg 1 procent van de Moldavische asielzoekers een positieve beslissing.

Staatssecretaris de Moor streeft naar een grondige hervorming van het Europees asiel -en migratiebeleid. Er moeten sterkere Europese grenzen komen, een eerlijke spreiding van wie nood heeft aan bescherming en een gezamenlijk beleid rond terugkeer voor wie geen nood heeft aan bescherming. Die Europese hervorming moet situaties zoals vandaag, waarbij landen als België een onevenredig hoge asieldruk hebben, verhelpen. Gisteren en vandaag neemt de Moor deel aan een Europese ministerraad rond terugkeer. 

Voorbeelden van preventieboodschappen via sociale media:

Werd je asielaanvraag geweigerd? Naar een ander land gaan is geen oplossing.

Werd je asielaanvraag geweigerd en overweeg je om je kans in een ander land te wagen? Dat heeft geen zin. Alle Europese lidstaten passen namelijk steeds de Dublinverordening toe. Dat betekent dat je steeds zal worden teruggestuurd naar de voor jou verantwoordelijke lidstaat. Dat is het eerste land van de Europese Unie waar je een asielaanvraag hebt ingediend.

Denk je meer kans te maken om asiel te krijgen in een ander land? Dat klopt niet

Sinds 2013 wordt in alle Europese landen de asielprocedurerichtlijn toegepast. Dit betekent dat een asielaanvraag in alle Europese landen op eenzelfde manier wordt behandeld. Uit de statistieken blijkt ook dat de op een positieve beslissing gemiddeld gezien in alle  Europees lidstaten ongeveer gelijk is. 

Het beleid in België bij de beoordeling van asielaanvragen van Afghanen is verstrengd

Het willekeurig geweld in Afghanistan is gedaald. Daarom wordt het subsidiair beschermingsstatuut niet langer toegekend aan Afghanen. Afghanen die geen risico lopen op individuele vervolging omwille van hun specifiek profiel, komen niet langer in aanmerking voor internationale bescherming in België.

Niet-begeleide minderjarigen krijgen in België een kleinere financiële steun

De Vlaamse regering heeft beslist de schooltoelage voor niet-begeleide minderjarigen met twee derde te verminderen. Het geld mag enkel gebruikt worden voor het betalen van je studies in België.

Flyer Moldaviërs:

België stuurt je terug naar het Europees land waar je eerder een asielaanvraag hebt ingediend. Het heeft dan ook geen zin om je kans in België te wagen na een asielaanvraag in een ander land. Als je terug naar huis wil, bel naar 0800 327 45. Ze kunnen je helpen om gratis naar huis terug te keren. Door vrijwillig terug te keren vermijd je de kans om gerepatrieerd te worden en om een inreisverbod te krijgen.

Asielaanvragen door Moldaviërs worden snel behandeld. De opvang zal dus niet lang duren. Bij een negatieve beslissing stopt ook de opvang. Als je terug naar huis wil, bel naar 0800 327 45. Ze kunnen je helpen om gratis naar huis terug te keren. Door vrijwillig terug te keren vermijd je de kans om gerepatrieerd te worden en om een inreisverbod te krijgen.

In België heb je niet meer kans op asiel dan in een ander Europees land. Europese landen verschillen weinig in het geven van de asielstatus. Als je terug naar huis wil, bel naar 0800 327 45. Ze kunnen je helpen om gratis naar huis terug te keren. Door vrijwillig terug te keren vermijd je de kans om gerepatrieerd te worden en om een inreisverbod te krijgen.

Blijf op de hoogte

Ook in het gemeenschappelijk visumbeleid hebben we een sterker Europa nodig.

"Het migratiebeleid is niet af. Het is tijd om de focus te leggen op maatregelen die het Europees Asiel- en Migratiepact beter zullen doen werken. Ook in het gemeenschappelijk visumbeleid hebben we een sterker Europa nodig." Dat verklaarde staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Nicole de Moor, na afloop van de Raad voor Europese ministers bevoegd voor migratie in Luxemburg.

Verlenging tijdelijke bescherming Oekraïners tot maart 2026

De tijdelijke bescherming voor Oekraïners wordt voor een jaar verlengd. Dat bevestigde staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Nicole de Moor, na afloop van de Raad voor Europese ministers bevoegd voor migratie in Luxemburg. De Europese Commissie lanceerde het voorstel om de tijdelijke bescherming te verlengen en de Raad, de ministers van de EU-lidstaten, gingen hier vandaag mee akkoord. Deze loopt nu tot maart 2026.

Terugkeer naar Marokko verdubbeld, dit jaar al 119 personen gedwongen teruggestuurd

In de eerste vijf maanden van dit jaar werden 119 Marokkanen in onwettig verblijf gedwongen teruggestuurd. Dat is meer dan het dubbelde van dezelfde periode vorig jaar, toen 55 personen werden teruggestuurd. De vernieuwde samenwerking met Marokko werpt zijn vruchten af. Dankzij het aanklampend terugkeerbeleid, beschikt ook ons land over extra capaciteit voor terugkeer.