Nieuw migratiewetboek

Er is de laatste tien jaar is heel veel gefocust op het aanpakken van crisis en te weinig op de lange termijn. Daardoor is er geen werk gemaakt van structurele hervormingen. Ik doe dat wel, want dat is hoog tijd. Ten eerste, is de migratiewetgeving nodeloos complex en is deze daarom dringend aan vervanging toe. En ten tweede, kunnen de diensten die het migratiebeleid in ons land uitvoeren, efficiënter worden georganiseerd. Dat is wat we doen met het nieuwe migratiewetboek.

De Belgische migratiewetgeving dateert nog van 1980. Daar was toen 10 jaar aan gewerkt. In 1980 bestond de Europese Unie nog maar uit 9 landen, de wereld was georganiseerd volgens de lijnen van de Koude Oorlog, er was nog geen sprake van internet. De wetgeving werd de afgelopen 40 jaar niet minder dan 100 keer aangepast. Je zou denken dat de wetgeving zo klaar is voor onze tijd, maar dat is helaas niet zo. De migratiewetgeving is een lelijk, lek huis vol koterijen geworden. De vreemdelingenwetgeving is enorm complex, ondoorzichtig en soms zelfs tegenstrijdig. Dat is geen basis om mee te werken.

Voorbeeld van een absurditeit: de huidige wet zegt dat een vertaling ervan in het Engels en het Italiaans moet worden gepubliceerd in het Staatsblad. Dat is nog van de tijd van de Italiaanse gastarbeiders. We doen die vertaling in de praktijk niet, maar het toont maar aan hoe hard de wet verouderd is.

Daarom zijn we deze legislatuur met een grote operatie bezig om die hele wetgeving van nul te herschrijven. We hebben daarvoor een commissie met experten opgericht. Niet minder dan 93 partners zijn betrokken. Het is echt een huzarenstuk dat we deze regeerperiode willen afronden.

Kromme wetten zorgen voor kromme uitkomsten. Wij gaan voor logische en heldere procedures met meer rechtszekerheid.

Wij gaan voor:

  • Meer transparantie. Procedures en voorwaarden, beslissingstermijnen en de rol van iedere actor worden explicieter en helderder uitgeschreven (zowel op gebied van verblijfsaanvragen en opvang als terugkeer en verwijdering). Teveel regels zijn vandaag impliciet, of in ontoegankelijke instructies of rechtspraak te vinden;
  • Eenvoudige en coherente procedures om een verblijf aan te vragen, waarbij oneigenlijk gebruik en nutteloze opeenvolgende of parallelle procedures worden vermeden en tegengegaan, weliswaar met respect voor het recht op beroep en gerechtvaardigde meervoudige aanvragen (we hebben een aantal pistes maar deze moeten nog verder uitgewerkt worden);
  • Eenvoudigere beroepsprocedures waar iedereen recht op heeft, maar waarbij ook parallelle of opeenvolgende procedures worden vermeden
  • Duidelijker wettelijk kader voor terugkeer

Meer realisaties