De Moor: “DVZ gaat in beroep tegen vonnissen rechtbank van eerste aanleg, anders wordt effectieve controle aan de buitengrenzen onmogelijk”

Publicatiedatum

Auteur

Nicole de Moor

Deel dit artikel

De Dienst Vreemdelingenzaken gaat in beroep tegen twee vonnissen van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel in Burgerlijke Zaken. Daarbij wordt onder meer geoordeeld dat er sprake is van een onwettige vasthouding bij een grensprocedure. Dat meldt Staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor.

“DVZ moet een grensprocedure kunnen toepassen en als er geen toegang tot het grondgebied kan zijn, dan is het logisch dat de dienst ook iemand aan de grens kan vasthouden. Een visum geeft geen automatisch recht op verblijf in ons land. Aan de grens zullen de diensten controleren of je wel degelijk voldoet aan de voorwaarden om ons land binnen te komen. Als dat niet zo is, kan je niet zomaar op ons grondgebied verblijven, ondanks het visum,” aldus de Moor.

De vraag rijst hoe DVZ adequaat haar werk kan doen als ze niet de mogelijkheid zou hebben om iemand vast te houden die volgens haar niet voldoet aan de voorwaarden om ons land binnen te komen. Wie ons land wil binnenkomen is zelf verantwoordelijk om alle documenten bij zich te hebben en te bewijzen aan de binnenkomstvoorwaarden van het land te voldoen. Een visum hebben is niet voldoende. Er kan altijd een controle zijn waarbij er meer informatie gevraagd wordt. Bij twijfel kan de toegang tot het grondgebied geweigerd worden, en de persoon in detentie geplaatst worden om van daaruit teruggestuurd te worden.

Mensen aan wie de toegang tot het grondgebied wordt geweigerd kunnen sowieso altijd in beroep gaan. Dat is hun recht en als de rechter dan oordeelt dat die weigering of de vasthouding niet kan, zal DVZ die mensen toelaten tot het grondgebied. In deze twee specifieke gevallen werd er tegen de beslissingen die de DVZ heeft genomen in beroep gegaan, zowel tegen de weigering tot toegang als tegen de vasthouding. Maar de bevoegde beroepsinstanties, de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en de Raadkamer, oordeelden niet dat er redenen waren om de genomen beslissingen te schorsen, of de vrijlating te bevelen; de DVZ maakt dus geen fouten. Het is dan ook bijzonder vreemd dat nu alsnog een andere rechtbank oordeelt dat deze vasthoudingen onwettig zouden zijn geweest.

De Moor meent dat de rechtbank van eerste aanleg nu een verkeerde interpretatie van de wetgeving maakt. Deze vonnissen tonen nog maar eens aan dat de Vreemdelingenwet op dit moment te onduidelijk is geworden. Gezien deze wet dateert van 1980, heel vaak gewijzigd is, en samen gelezen moet worden met verschillende Europese wetten die rechtstreeks van toepassing zijn, is ze op den duur onleesbaar. De wet is zodanig onduidelijk geworden dat het ook voor de rechters zeer moeilijk is om tot coherente rechtspraak te komen. Een nieuw Migratiewetboek, dat de bestaande rechtsregels herneemt en in een vernieuwd procedureel kader giet, zal daar aan verhelpen. Het is duidelijk dat de wetgeving helder moet zijn om tot een werkbare praktijk te komen en geen absurde situaties moet creëren.

De Moor: “Controles aan de buitengrenzen zijn noodzakelijk. Uiteraard moeten de procedures correct uitgevoerd worden. Als die procedures in beroep worden bevestigd dan is het toch duidelijk dat deze correct zijn uitgevoerd. Ik vind het dan ook absoluut noodzakelijk om tegen deze vonnissen in beroep te gaan, anders wordt effectieve controle aan de buitengrenzen onmogelijk. Maar nog meer is het duidelijk dat het nieuwe Migratiewetboek absoluut noodzakelijk is om dit soort tegenstrijdigheden aan te pakken.”

Blijf op de hoogte

België zal gewelddadige Israëlische kolonisten toegang tot het grondgebied weigeren

Net zoals leden van Hamas die op de terreurlijst van de EU staan niet binnen mogen in ons land zal België ook gewelddadige Israëlische kolonisten de toegang weigeren. Dat werd vandaag beslist op vraag van de kern.

 

Nieuwe elektronische kids-ID voor niet-Belgische kinderen zorgt voor betere bescherming

Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor stelde vandaag in Merelbeke de elektronische kids-ID voor niet-Belgische kinderen voor. Die vervangt vanaf 15 januari de kartonnen kids-ID die tot nog toe bestond. De elektronische kids-ID maakt identiteitsfraude veel moeilijker en kan gelinkt worden aan informatie over ouderlijk gezag.

Sterke daling in 2023 niet-begeleide minderjarigen

In 2023 is het aantal niet-begeleide minderjarigen dat in België toekomt en asiel aanvraagt sterk gedaald. Daar waar we in 2022 een piek vast konden stellen van 6434 personen die verklaarden minderjarig te zijn en zonder ouders of familie in België blijkt dat in de 3 eerste kwartalen van 2023 sterk teruggevallen. Tot en met september verklaarden 3217 personen minderjarig te zijn. Het overgrote deel verklaart tussen de 11 en 17 jaar te zijn. Dat verklaarde staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, tijdens het debat over de beleidsnota asiel en migratie.